Privacybeleid

v.v. Be-Ready hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. v.v. Be-Ready houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als v.v. Be-Ready zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in meer algemene zin, hier vragen over heeft dan kunt u deze stellen via bestuur@be-ready.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door v.v. Be-Ready verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

•  Administratieve doeleinden;
•  Communicatie naar leden per e-mail (over wedstrijden/activiteiten);
•  Registratie in Sportlink ten behoeve van de KNVB.
•  Contributie-inning door derden;
•  Opbouw historisch archief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan v.v. Be-Ready de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam; (en roepnaam);
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geboortedatum en –plaats;
• Mobiel en/of vast telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Nummer ID-bewijs;
• bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door v.v. Be-Ready opgeslagen voor ovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van of kunnen wij gebruik maken van derde partijen voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Aanvulling op Privacybeleid

Gebruik van foto’s.
v.v. Be-Ready gaat er van uit dat u akkoord bent met het plaatsen van foto’s waar u op voorkomt in haar communicatie-uitingen. Denk hierbij aan clubblad, website en social media.
Bent u het hiermee niet eens dan kunt u dit melden via het Wijzigingsformulier ledenadministratie. Zie hiervoor de website.

Scroll naar top

Loodgieter Den Haag

- loodgieter rotterdam spoed
Facebook
Instagram