Algemene Leden Vergadering

donderdag 24 oktober 2013 - 21.00 uur:

Agenda:

1. Opening.

2. Goedkeuring notulen vorige  ALV d.d. 25 10 2012.

3. Jaarverslagen a. Secretaris

                            b. Jeugdsecretaris

4. Verslag commissie kascontrole  : Johan Nieuwenhuijzen  ( aftredend) & Mark Leeggangers

5. Financieel verslag seizoen 2012-2013

6. Begroting seizoen 2013-2014

Pauze

7.  Mededelingen en voorstellen  ( o.a. aanpassing/ wijziging statuten)

8. Bestuursverkiezing   ( *1)     Aftredend J. Stevens en J. van der Pluijm (beide herkiesbaar)

9. Vrijwilligersbeleid

10. Rondvraag

11. Sluiting